מערכת הגשת תרגילים: הוראות למתרגל

קובץ הציונים

מערכת הבדיקה כותבת את הציון לתרגיל שנבדק בסוף הקובץ:

‎~course_name/data/grades.txt

אין לערוך קובץ זה בזמן שהמערכת פועלת. לקובץ יש גיבוי ראי במקום נוסף.

יצירת טבלת ציונים

הפקודה הבאה קוראת את הקובץ grades.txt ויוצרת טבלת ציונים לפי ההגשה האחרונה של כל תרגיל:

   make_csv [ targil1 ... ]

ללא פרמטרים, הטבלה תכיל את כל התרגילים. עם פרמטר, הטבלה תכיל את התרגילים המפורטים. הטבלה נוצרת בתיקיה course_name/data, שם הטבלה course_name.csv. כל שורה מכילה את שם הסטודנט, מספר ת”ז, login, ציוני התרגילים וממוצע הציונים לפי המשקל שניתן לתרגילים, השדות מופרדים בפסיקים בהתאם לפורמט csv.