מערכת הגשת תרגילים: הוראות למתרגל

קובץ הציונים

מערכת הבדיקה כותבת את הציון ל שנבדק בסוף הקובץ:

‎~course_name/data/grades.txt

אין לערוך קובץ זה בזמן שהמערכת פועלת. לקובץ יש גיבוי ראי במקום נוסף.

יצירת טבלת ציונים

הפקודה הבאה קוראת את הקובץ grades.txt ויוצרת טבלת ציונים לפי ה האחרונה של כל תרגיל:

   make_csv [ targil1 ... ]

ללא פרמטרים, הטבלה תכיל את כל התרגילים. עם פרמטר, הטבלה תכיל את התרגילים המפורטים. הטבלה נוצרת בתיקיה course_name/data, שם הטבלה course_name.csv. כל שורה מכילה את שם הסטודנט, מספר ת”ז, login, ציוני התרגילים וממוצע הציונים לפי המשקל שניתן לתרגילים, השדות מופרדים בפסיקים בהתאם לפורמט csv.