מערכת הגשת תרגילים: הוראות למתרגל

בדיקה מפורטת של תרגיל

הפקודה הבאה תבדוק שוב תרגיל שנשלח, תציג את הקלט ותשווה את הפלטים:

check_ex full_path_to_targil_dir
 or
check_ex targil_name/user_name

For example:
check_ex /u/courses/89-999/01/targil1/student-0
 or
check_ex targil1/student

הפקודה יכולה לשמש את המתרגל בזמן הכנת הקלטים וכן לברור ציון. הפקודה לא כותבת ציון בקובץ הציונים ולא שולחת הודעה בדואר.

בדיקה חוזרת של ההגשות לתרגיל

הפקודה הבאה תבדוק שוב את כל ההגשות לתרגיל. אם ערכו את הקובץ targil_name.io, הבדיקה תתבצע עם הקלט החדש.

check_again targil_name [ nomail | mail | feedback | debug ]

ללא פרמטר נוסף, הפקודה תדפיס ציונים על המסך, לא תכתוב ציון בקובץ הציונים ולא תשלח הודעה למגיש:

עם הפרמטר nomail הפקודה תדפיס ציונים על המסך, תכתוב ציון בקובץ הציונים אך לא תשלח הודעה למגיש.

עם הפרמטר mail הפקודה תדפיס ציונים על המסך, תכתוב ציון בקובץ הציונים  ותשלח הודעה למגיש.

עם הפרמטר feedback הפקודה תדפיס ציונים על המסך, תכתוב ציון בקובץ הציונים  ותשלח הודעה למגיש. ההודעה תכלול את הקלטים ששמשו לבדיקה ואת השוואת הפלטים.

עם הפרמטר debug, הפקודה תדפיס ציונים על המסך, לא תכתוב ציון בקובץ הציונים ולא תשלח הודעה למגיש. ההדפסה על המסך תכלול את הקלטים ששמשו לבדיקה ואת השוואת הפלטים.